Kattunge funnet

Vi har hatt en del nyheter om katter som er funnet og katter som er blitt borte. Dessverre ikke de samme kattene. Turid på Sør har funnet en liten kattunge som noen forhåpentligvis savner. Ring til Turid hvis du kjenner igjen katten. (Klikk på lenken til Etterstad Sør for å finne nummeret)

Brynseng Park – Trafikkberegninger

Brynseng Park – trafikktellinger Trafikkberegninger, revidert utbygging av Brynsengfaret 8-12 Innledning I jan 2000 gjennomførte daværende Interconsult AS en trafikkberegning for utbygging av Statsbygg og NCC langs en ny foreslått vei som senere ble kalt Brynsengfaret. Veien hadde et nytt kryss med Nils Hansens vei. Det var spesielt dette krysset som ble beregnet. Beregningene ble…

Brynseng Park – forslag til reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRYNSENGFARET 8 -12, DEL AV GNR. 137 BNR. 2: § 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket kartnr. og datert dato. Kartnummer og dato vil bli utfylt av Plan- og bygningsetaten. § 2 Formål Området reguleres til: Kombinerte formål: Bolig(blokkbebyggelse), forretning, kontor, allmennyttig formål (barnehage, undervisning, konferanse og…

Brynseng Park (2)

Etterstad Vel har mottatt foreløpig planforslag for området Brynsengfaret 8 – 12 (tidligere Etterstadkroken 9). En av de første nyhetene vi hadde på denne siden var om ny reguleringsplan for samme eiendom. Du kan lese denne nyheten her. I 2002 var det imidlertid snakk om kun næringsbygg på eiendommen. Det nye forslaget åpner for over…

Buehallen

Rivingstillatelse er gitt for Norsk Elektrisk Kabelfabrikks buehall i Brynsengfaret (tidligere Etterstadkroken 9). Bygget ble oppført i 1955, og arkitekten, Guttorm Bruskeland, ble tildelt Sundts premie for dette. Bruskeland tegnet forøvrig også Helsfyr T-banestasjon på 60-tallet. En lignende bygning tegnet av Bruskeland i Mandal står også i fare for å bli revet. Buehallen står på…

Innbrudd i bil

Har du garasjeplass? Fra Stein på Etterstad Nord har vi mottatt følgende advarsel: Jeg har hatt innbrudd i bilen min som stod parkert i en fellesgarasje på Etterstadsletta. Tyven hadde knust en rute for å komme inn i bilen. Jeg hadde ingen verdier i bilen men jeg får kostnader med å reparere ruta. Jeg anser…

Brynseng Park

Forslagsstillers planbeskrivelse Brynsengfaret 8 – 12, Brynseng Planskisse til prosjektavklaring Reguleringsplan Forslagsstiller: NCC Property Development AS. Konsulenter: Link Arkitekter as i samarbeid med Felix arkitekter as Vi tar forbehold om at det kan ha oppstått feil under tilpasning av materialet til dette formatet. 1.1. skisse – eksisterende situasjon 1.2 Skisse – mulig fremtidig situasjon Brynsengfaret…