Etterstadgata 2 – 4

Etterstadgata 2 – 4
Ingen OBOS-blokk?

Plan- og bygningsetaten har som oppgave bl.a. å veilede søkere.
Til OBOS skrev de derfor nylig i forbindelse med søknad om riving av Sotakiosken om hvordan man kunne spare behandlingstid:
Dere kan imidlertid, jf. pbl. §21-3 andre ledd, i søknaden argumentere for å unnlate nabovarsel etter pbl. § 21-3 første ledd, som jo vil forenkle prosessen noe. Hvis vi finner vilkårene for unnlatt varsling oppfylt kan vi innvilge dette. Det legges ved vurdering av dette til grunn hvor vidt man kan si at arbeidet ikke, eller i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere.
(vår utheving i siste setning)

Vel, lykke til med det. Etter torsdagens folkemøte der halve Vålerenga presset seg inn i menighetssalen for å diskutere hvordan Sotakiosken kunne bevares, skal det godt gjøres å hevde at det ikke berører interessene til naboer.

0


For 5 år siden skrev vi om det som da var nye planer (OBOS’ 3 eller 4 plan – vi mister litt oversikten) for denne eiendommen at :

«Reguleringssaker er litt som gamle James Bond filmer. Du så forrige film, Ernst Stavro Blofeld døde på slutten av filmen. Men ny film: Da sitter han der igjen med katten på fanget.»

Den gangen ble vi litt flaue og ba om unnskyldning for sammenligningen mellom SPECTRE og organisasjoner som jobber for å få folk som trenger bolig under tak.

Men det var før OBOS begynte med uniformerte bøller for å få gjennomført planene sine. Vi trekker unnskyldningen tilbake.

0


Vi har skrevet om denne saken så mange ganger at vi tror vi skal gi opp å lenke tilbake til alle de gamle og heller gå gjennom saken fra begynnelsen av. Men for de som har dårlig tid kan vi ta det viktigste først:

Plan- og bygningsetaten har snudd!

0


Etaten har hatt et boligalternativ med noe mindre utbygging enn OBOS, men har nå gitt opp å forene boliger av akseptabel kvalitet med verneverdier. De vil i stedet fremme et formål som ikke er like følsomt for støy og forurensning. Byggene ble nemlig for høye når de også skulle fungere som støyskjerm og sperre for forurenset luft.

I tillegg til de praktiske problemene har Plan- og bygningsetaten en oppsiktsvekkende tilføyelse:

I tillegg til dette har planprosessen avdekket et stort engasjement i lokalsamfunnet knyttet til den bevaringsverdige bebyggelsen på planområdet, og det har kommet inn flere viktige innspill vedrørende både Sota-kiosken på hjørnet og fabrikkbebyggelsen i Etterstadgata 4 og 6. Det er tydelig at denne saken har et stort medvirkningsbehov, og at protestene på riving av bebyggelse bør ha innflytelse på planforslaget.

Her er jo ikke siste ord sagt, det nye alternativet er ikke ferdig utarbeidet, og politikere skal velge mellom alternativene. Men det er i hvert fall en helt ny situasjon.

Vi skal nå se på historien:

OBOS kjøpte Etterstadgata i 1947, og i 1948 kunne boligrådmannen fortelle at det bl.a. var planer om nybygg på Etterstad Øst, Etterstad Sør og … 24 leiligheter i Etterstadgata 2.

0


Lenge forsto vi ikke hva som skjedde den gangen, og hvorfor det ikke står en 70 år gammel blokk der i dag. Men antagelig var det samferdselsplanene som stanset det. Lenge var det jo meningen at Strømsveien skulle se slik ut helt ned til sentrum:

0


Motorveiplanene ble liggende lenge, men i 80-årene tok man fornuften fatt, og bebyggelsen langs Strømsveien var reddet. Det kom da nye reguleringsplaner for Vålerenga. Det området vi snakker om het «Felt N», og i 1988 ble det vedtatt ny regulering. Det var to forslag. Byplansjefen anbefalte Alternativ 1, der halvparten av feltet ble park:

0


Men bystyret vedtok Alternativ 2, der «parken» ble byggeområde for forretning og kontor. (I begge forslag var den andre halvparten barnehage og bevaring.)

0


Men ingen utbygging fant sted, og i 2000 ble det fremmet et nytt forslag. Da skulle OBOS bygge ut på lokk over Gjøvikbanen:

0


Denne reguleringssaken ble det jobbet med fra 2000 til 2015, med en pause vi ikke helt er klar over årsaken til mellom 2005 og 2010. Vålerenga vel fremmet et eget alternativ, sammen med Byantikvaren. I februar 2015 ble saken avsluttet.

I juni samme år kom OBOS med et nytt forslag – stort sett de jobber med i dag, bortsett fra at de plusset på noen «townhouses» etter hvert.

0

De søkte om å få rive Etterstadgata 2. Plan- og bygningsetaten avviste selvfølgelig det, men gikk overraskende med på at de flyttet huset inn i en bakgård der få har sett det:

0


I 2017 kom Tandberg arkitekter med et uventet utspill. De har opprettet samvirkeforetaket Sotafabrikken, som skal være «en medvirkningsplatform og motor for utvikling av Etterstadgata mellom Strømsveien og Vålerengahjemmet til en lokal møteplass.» Dette er antagelig et av de «viktig innspill» Plan- og bygningsetaten referer til i sitt siste brev.

Slik er deres visjon:

0

Nå når Plan- og bygningsetaten har endret hele spillet er det kanskje på tide å se på forslag fra Etterstad vel også? Sotakiosken er jo ikke den eneste verneverdige bygningen som er truet på Vålerenga. Det virker som om de fleste har glemt at denne bygningen også foreslås revet av utbyggere:

0


Det er en av de første gamlehjem (det het det den gangen) som ble oppført i Oslo for over 100 år siden, og det siste som ennå ikke er revet. På grunn av bl.a. nye vinduer har bygningen likevel unngått å havne på gul liste, men Byantikvaren fraråder likevel riving. Utbyggere sier at «Forslagsstiller har vurdert muligheter for gjenbruk og videreutvikling av eksisterende kvaliteter i eksisterende bygning Enga. Bygget må rives da det ikke er gjennomførbart å bevare bygningen eller deler av den i et nytt moderne sykehjem på denne tomten.

Nei… Vi tror gjerne at en bygning fra 1917 ikke er egnet til et moderne sykehjem. Akershus festning er vel også særdeles lite egnet til å slå tilbake en moderne invasjonsstyrke. Men vi kan jo ikke rive den av den grunn?

Etterstad vel har foreslått for både Kirkens Bymisjon og OBOS at man skulle se tomtene under ett, siden begge hadde tomter som var for små hvis man skulle ta hensyn til verneverdig bebyggelse. Ikke overraskende foretrakk begge parter å gå videre med sine egne planer. Men nå ser det ut til at OBOS må gi opp sine, og hvis Kirkens Bymisjon ikke får lov å rive Enga må de også se på nye løsninger.

Som vi ser på OBOS-illustrasjonene over, så grenser disse tomtene til hverandre. Med en fløy av sykehjemmet inn på Etterstadgata 2 ville man kunne få et moderne sykehjem, og bevare så godt som all bevaringsverdig bebyggelse. Forhåpentligvis vil en fløy av sykehjemmet heller ikke behøve å være 8 etasjer høy. Sykehjem er jo også en form for bolig, men i motsetning til OBOS-prosjektet ville sykehjemmet fremdeles ha gode utearealer i Etterstadgata 10/12.

Samtidig kunne Sotafabrikkens ideer realiseres uten problemer. Så vidt vi kan forstå vil dette være en columbi egg som løser de fleste problemer. Spørsmålet er vel hvor mye Kirkens Bymisjon er i stand til å betale for tilleggsarealer. Men her kan det jo være at Enga ville kunne inngå som en del av OBOS utleieboliger. Uegnet for sykehjem, men kanskje egnet som f.eks. studentboliger?