Utbygging av Sporveisverkstedet

Planen har nå vært til offentlig ettersyn, og Plan- og bygningsetaten har sammen med forslagsstiller gjennomgått innspillene.

Det er kommet innsigelser fra Statsforvalteren og Statens vegvesen. Det avholdes møter med begge for å se hvilke endringer som må til for at innsigelsene trekkes.

Plan- og bygningsetaten (PBE) og forslagsstiller er uenige om en del ting. Det går særlig på størrelser. PBE vil ha lavere bygninger og større leiligheter. Forslagsstiller protesterer også mot at Etterstadbroa skal stå ferdig før brukstillatelse blir gitt. Der må det nok gås flere runder.

Derimot er det rørende enighet om at adkomst fra Østensjøveien ikke skal bli noe av, at all inn- og utkjøring skal skje fra Etterstadsletta. Det har vært den viktigste saken fra Etterstad vels side.

Men det kommer også fram positive ting i referatet.

Under punktet «Sosial og kulturell infrastruktur, samt idrett» ber PBE om at planen når det gjelder det gamle kontorbygget «er mer ambisiøs når det kommer til å sikre en slik bruk, for
eksempel gjennom å ikke åpne for en for stor bredde av formål, herunder å ikke åpne for
bedrifter/næringsvirksomhet. Dette vil i større grad kunne sikre arealer til lokale
sosiale/kulturelle behov»

Det er jo absolutt behov som finnes. Og se på det bygget: Det ser jo ut som et klassisk samfunnshus fra 60-70-tallet.

Etter dette møtet, har Bymiljøetaten kommet med en tilleggsuttalelse, som er svært interessant. De viser til at trafikkanalysen anslår at planområdet vil produsere rundt 3000 kollektivreiser i døgnet. Det første tiltaket de foreslår er fortau på begge sider mellom Etterstadkroken og Helsfyr. Det andre forslaget er en utbedring av undergangen mellom Etterstadsletta og Helsfyr slik at den blir universelt utformet. Begge deler foreslås som rekkefølgekrav. En utbedring av undergangen – som er livsfarlig vinterstid – er noe Etterstad vel har jobbet for i hvert fall siden tidlig på 90-tallet.