Referat fra styremøte 28. februar 2007

Til stede:
Knud Therkildsen, Kari Hogseth, Vidar Berget, Helge Kulberg, Harald Åsegård, Ingvild Kiland.

Sak 10/07: Referat fra møte 21. januar

Vedtak: Godkjent.

Sak 11/07: «Den glemte bydel»

Staten og Oslo kommune har de ti siste årene brukt – og vil fortsatt bruke – milliarder av kroner på en opprustning av Oslo Øst. Først var det en handlingsplan for indreby, som omfattet Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Nå kommer en like storstilt satsing på Groruddalen , med bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

I mellomtiden har man endret bydelsgrensene, og det ble da bestemt at virksomhetsområdet for Handlingsplan Indre Øst ikke skulle endres.


Området merket på kartet med rødt er holdt utenfor begge satsningene. I tillegg kommer et mindre område som er avstått fra Gamle Oslo til Nordstrand. Dette er vel et område som i likhet med bydel Nordstrand neppe har hatt behov for noen spesiell satsning. Men at deler av gamle Helsfyr-Sinsen – i dag nordre deler av Grünerløkka og Gamle Oslo – ikke skal få del i utviklingen av Oslo Øst er vanskelig å forstå.

Det har vært tatt foreløpig kontakt med velforeninger i dette området for å høre om noen er interessert i å ta opp saken, men foreløpig uten respons.

Vedtak: Vi følger opp saken videre. Antagelig er det urealistisk å få endret området for Groruddalsatsningen så sent, men vi prøver å få til et felles utspill utenfor byutviklingskomiteen der et begrenset antall lokale tiltak det bør kunne finnes rom for innenfor vanige kommunale budsjetter presenteres. Eksempler er f.eks. varmekabler i undergang ved Helsfyr, landskapsutvikling langs Flaenbekken mellom Etterstadkroken og Brynseng Park.

Sak 12/07: Seminar om Fjordbyen
Knud har vært på seminar. Det er for mye å referere, men vi har mottatt en god del skriftlig materiale som kan lånes, eller bestilles fra utgiver.

Stemmer om fjordbyen Tverrfaglig Arena for Byutvikling  
Filipstad – en ny bydel i Oslo Byens fornyelse 2006 www.byen.org
Filipstad – Hovedpunkter i reguleringsforslag Filipstad Utvikling as Filipstad utvikling  
Kjenn din havn Oslo havnevesen  
Sydhavna i utbygging Oslo Havn KF  

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 13/07: Støy i nabolaget
Kari har vært på seminar arrangert av Norges Velforbund og Norsk forening mot støy. (Forøvrig omtalt i avisen Østbyen)
Også her foreligger det skriftlig materiale:

Støydemper med forbedringspotentiale Strategi plan for Norsk forening mot støy www.stoyforeningen.no
Nabostøy i hus og hage Norsk forening mot støy  
Støy 2000 Norsk forening mot støy  

Sak 14/07: Gangbro til Lodalen

Det arbeides nå på nytt med planene for gangbru. Det foreligger tegninger, og vi har mottatt kopier av brev fraLodalen borettslag og Nygårdskollen boligaksjeselskap.

Vedtak: Vi finner dette forslaget dårligere enn det «‘Alternativ 2» vi gikk inn for i 2005. Vi tar opp dette, og protesterer samtidig mot at det ble holdt møter med beboere på andre siden uten at vi ble invitert.

Sak 15/07: Gangvei til skolen

Konflikter mellom gående til skolen (og Vålerenga) og biltrafikk til Enga ble nylig tatt opp i Aftenposten.

Vedtak: Tatt til orientering. Da Samferdselsetaten allerede har planer om ny adskilt gang- og sykkelvei til sommeren er det neppe mer som kan gjøres nå.

Sak 16/07: Kulturminnedagen
Bydelen inviterer til seminar om kulturminnedagen 2007. Temat for årets kulturminnedag er «Til glede og besvær – forsamlingshus, ungdomshus og bedehus». Datoen er 9. september. Det er planleggingsmøte 6. mars 2007.

Vedtak: Vidar går.

Sak 17/07: Seminar om Ensjøbyen
På møtet ble det opplyst at skriftlig materiale ettersendes. Imidlertid foreligger det nå meget utførlig materiale på kommunens websider