Referat fra styremøte 31. mai 2011

Til stede: Kari Hogseth, Svein Amdal, Turid Monsen, Vidar Berget,Odd Rune Andersstuen
Knud Therkildsen, Anna Marie Thams Wulfsberg,

Sak 35/11: Referat fra møte26. april 2011

Vedtak: Godkjent.

Sak 36/11: Sommerfest 2011

Vedtak: Ved behov for vedtak om dette frem til høstens neste møte, gis fullmakt til leder, sekretær og Anna Marie.

Sak 37/11: Utbygging i Biskop Jens Nilssøns gate 5

Vedtak: Vi avventer sakens utvikling, og tar det eventuelt opp på nytt hvis det er ønske om det fra et av de tilstøtende boligselskpaene.

Sak 38/11: Utbygging i Tvetenveien 11
Bydelen har støttet våre synspunkter. Imidlertid virker det som et argument er misforstått når bydelen skriver «Etterstad vel ønsker ikke at fortetting av bebyggelsen skal føre til privatisering av uteområder på Etterstad». Denne misforståelsen har imidlertid neppe noen betydning for hovedpoenget eller selve saken.

Sak 39/11: Lysvandring langs Alna
Årets dato er torsdag 15. september. Alle oppfordres til å gjøre dette kjent i sine boligselskaper.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 40/11: Tomt under høyspentledning ved gangbro
Etter forrige møte tilskrev vi bymiljøetaten, tok opp at området virket ustelt, og skrev at «Vi håper at opprettelsen av Bymiljøetaten kan løse dette problemet, men ber om å få vite nøyaktig hvem som har ansvaret for dette området, og hvilke regler som gjelder for skjøtsel av det, med tanke på vedlikehold, gressklipping, mm.»

Vi har mottatt svar fra Divisjon samferdsel i Bymiljøetaten.

Det som på kartet er angitt som «Annet veiareal», og det som (eventuelt) utover dette er beplantet med busker, er etatens ansvar. Felt G2 – regulert for garasjebygg – er Eiendoms- og byfornyelsesetatens ansvar. (kartet i brevet er forminsket for å få plass – full størrelse her.

Så vidt vi kan forstå er problemet først og fremst det lille området mellom Annet veiareal og Felt G2.

Vedtak: Vi påpeker at det er tungvint at arbeidet med et halvt mål plen skal fordeles på mange forskjellige ansvarlige, og oppfordre kommunen til å finne en løsning.

Sak 41/11: Utbygging i Brynsengfaret
Det er tre alternativer. Alternativ 3 gir lavest høyder mot eksisterende bebyggelse i Etterstadkroken og mot friområdet.

Vedtak: Vi støtter alternativ 3. Vi tar også opp med plan- og bygningsetaten at det bør stilles krav til at anleggstrafikk skal gå gjennom Brynsengfaret – ikke gjennom Etterstad.

Sak 42/11: Trafikk
Det er fremdeles ikke gjort noe med gangveien langs Etterstadkroken ned til turvei D10. Dermed er barnas skolevei fremdeles uten fortau på noen strekninger. Samtidig er det økende problemer med trafikk i Vålen, der dørene åpner mer eller mindre rett ut i gaten og den rette strekningen innbyr til stor hastighet.

Vedtak: Vi tilskriver FAU på Vålerenga, som bør ha kontakter i Aksjon Skolevei. Vi ønsker oss både fartsmålinger og varselskilt om barn der skolebarn krysser veien.

Sak 43/11: Lutende skilt
Det er påfallende mange skilt som står på skeive og ser ut som de er i ferd med å falle sammen på Etterstad – både kommunale og private.

Vedtak: Vi oppfordrer til litt opprydning.

Sak 44/11: Grendehus
Muligheter for et forsamlingslokale ble diskutert, uten at vedtak ble fattet. Så lenge berørte boligselskap ikke var til stede er det antagelig ikke ønskelig å referer flere detaljer.

Sak 45/11: Møter høsten 2011
Vedtak: Vi holder fast ved siste tirsdag i måneden, altså 30. august, 27. september, 25 oktober, 29. november.