Nye blokker i Arnljot Gellines vei

Ny utbygging på Etterstad – Arnjljot Gellines vei 35

Vi har tidligere skrevet om at det er planer for nybygg i Arnljot Gellines vei. (Der gamle Nygård fabrikker står og forfaller, og Bandidos bruker den andre bygningen)

Nå foreligger det mer om planene:

Utbygger ønsker å lage to nye boligblokker, forsøksvis tegnet inn som hus A og hus B under. Den bevaringsverdige bygningen på Nygård fabrikker nærmest elven skal beholdes, men nyere påbygg skal rives. (den blå linjen viser omtrent hvor skillet går)

Arkitekten vil skape samhørighet mellom planområdet og Nygårdskollen, både i funksjon og form.. (Betyr noe sånt som «vi vil også bygge høyt»). Bildet under viser forholdet mellom Nygård fabrikker, den høyeste av de nye blokkene, og eksisterende bebyggelse på Etterstad.

Vi får bedre oversikt over høydene på dette snittet. Bygg A blir 92,5 minus 58,5 = 34 meter høyt. Bygg B blir 74,5 minus 46,5 = 28 meter høyt.

Hvor mange skal det bo der? Det vet vi ikke før arkitektene begynner å jobbe med detaljene. Men vi ser at det er planer om 100 parkeringsplasser i kjeller. Det kan ikke regnes om til leiligheter, siden parkeringsnormene er forskjellige etter størrelse på leiligheter. Men det tilsvarer f.eks. 140 tre-roms leiligheter.

Det er planer om en egen bro over Alna, tegnet inn som en rød prikket linje på kartet under:

Hus D skal transformeres. Og til vår overraskelse: Det er ikke snakk om å bygge på flere etasjer. Tvert i mot. Forslagstiller ønsker å rive de to øverste etasjene, og anlegge takterrasse. Og hvis vi skal ta det de skriver til Plan- og bygningstetaten på alvor, blir det en terrasse som vil være til glede for oss alle:
Det er ønskelig å åpne for muligheten til å kunne etablere en takpark eller lignende på industribygget, som
henvender seg til elverommet og er tilgjengelig for besøkende og brukere av elveparken, samtidig som det
kan benyttes som uterom for beboerne i området.»

står det. Og besøkende og brukere av elveparken, det er vel oss det?

Plan- og bygningsetaten er generelt positive til forslaget, og mener tomten egner seg for boliger. De stiller imidlertid spørsmål ved plasseringen av hus B, som kommer for nær elven.

Stien langs elven er såpass lav at huset neppe vil være særlig synlig f.eks. her,

men vil nok være ganske dominerende fra denne vinkelen.