Referat fra styremøte 1. april 2014

Til stede: Knud Therkildsen,Steinar Grande, Liv-Kari Nylænd, Anna Maria Thams Wulfsberg, Geir Haatveit, Vidar Berget, og Øyvind Lunde Elgstøen.

Sak 014/14: Referat fra møte 25. februar

Vedtak: Godkjent, med følgende rettelse: Neste styremøte (dette) ble flyttet til 1. april

Sak 15/14. Arnljot Gellines vei 35
Det foreligger nå mer informasjon om planer for området. All bebyggelse, unntatt hus D (Bandidos), og hus C (hovedbygningen Nygaard fabrikker) ønskes revet.
I stedet ønskes det oppført to høyhus, for å»skape samhørighet mellom planområdet og Nygårdskollen, både i funksjon og form.«. Nybyggene skal ha høyder på 34 og 28 meter.
Nygaard fabrikker ønskes «satt i stand og beholdt til næringsvirksomhet og / eller allmennyttig formål, for eksempel kontor, atelier, galleri, servering, forsamlingslokale mm.». Det foreslås også en ny forbindelse med bro fra turveien over elva.
Hus D ønskes transformert, og det er snakk om å rive de to øverste etasjene for å lage takterrasse. Begrunnelsen er: «Det er ønskelig å åpne for muligheten til å kunne etablere en takpark eller lignende som henvender seg til elverommet og er tilgjengelig for besøkende og brukere av elveparken, samtidig som det kan benyttes som uterom for beboerne i området.«

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 016/14: Grunnkretser på Etterstad
Standard soneinndeling er en inndeling av byen som først og fremst benyttes i statistikk over befolkningsutvikling, siden inndelingen gjør det mulig å sammenligne befolkning over tid. Byen deles inn i områder (10), soner (60), grunnkretser (558) og kvartaler (3051). På Etterstad er det to grunnkretser. Den ene (som stort sett tilsvarer gamle Etterstad gård) heter «Etterstad». Den andre kalles «Brynseng», et navn som er noe malplassert, i det den strekker seg fra Brynseng helt til Vålen. Steinar Grande foreslo at vi skulle kreve at grunnkretsene slås sammen under navnet Etterstad.

Vedtak: Forslaget falt.

Sak 017/14: Kommuneplan – Oslo mot 20340
Det er nå høring på ny kommuneplan. Den ligger ute på http://www.kommuneplan.oslo.kommune.no/.
Det er forutsatt en kraftig befolkningsøkning i de nærmeste årene. Blant de mange utbyggingsområdene for nye boliger er Hovinbyen, som omfatter nære områder som Ensjø, Bryn og Breivoll. Etterstad blir ikke direkte berørt, men vil bli liggende omgitt av utbyggingsområder. Planen forutsetter også gjenåpning av Alna på Bryn og i Lodalen, samt Svartdalsbekken og Østensjøbekken.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 018/14: Nedhugging av trær
På Østre Gravlund ble det i 2011 hugget ned en rekke med trær som gikk i hele gravlundens lengde mot Strømsveien. Nå har de begynt å felle nye trær mot sørøst.

Vedtak: Vi protesterer mot dette.

Sak 019/14: Malerhaugveien 28
Siste framlagte utbyggingsplan for Ensjøbyen er på Malerhaugveien 28, der det planlegges to nye blokker ved siden av Østre Parkdrag.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 020/14: Utbygging på Ola Narr
Mot sterke protester har bystyret nå vedtatt utbygging på Ola Narr, noe som gir grunn til å tvile på om det finnes friområder som er trygge. Aksjonen mot utbygging har leiet inn advokat, og samler inn penger til dette. Det ble foreslått å bevilge kr. 1000,-. Det ble en del diskusjon om dette.

Vedtak: Forslaget ble trukket, ut fra synspunkter om at det bør være enstemmighet om bevilgninger utenfor eget område.

Sak 021/14: Sommerfest
Det er søkt om frivillighetsmidler fra bydelen.

Vedtak. Tatt til orientering.

Sak 022/14: Dugnad
Vedtak:
Vedtak i sak 48/12 opprettholdes, men pga påske er det for sent å gjennomføre dette i vår. Vi prøver til høsten.