Reguleringsendring, Brynsengfaret skole

Reguleringen var ute på offentlig ettersyn i fjor, men det er nå en begrenset høring for en liten endring. Den er bare sendt til tre borettslag i Etterstadkroken og offentlige etater.

Kjøreveien blir litt endret. Endringen er så liten at det ville vært vanskelig å se den på kartet uten fargemerking, men vi antar at den kan være viktig for de som blir berørt.I den opprinnelige reguleringen (øverst), går fortauet helt inntil Etterstadkroken 7 f. I den nye er kurven endret, slik at det blir en liten buffer mellom fortau og bygning.