Referat fra styremøte 29. april 2014

Til stede: Anna Maria Thams Wulfsberg, Øyvind Lunde Elgstøen, og Vidar Berget.

Forfall: Knud Therkildsen, Dag-Egil Bull Sletholt, Eva Brodersen. Pär Silberg (Etterstadsletta 46) fant ikke møtet. (Adresse for møtet ikke oppgitt i innkalling)

Sak 023/14: Referat fra møte 1. april

Vedtak: Godkjent.

Sak 024/14: Sommerfest 2014

VIF håndball deltar som dugnad. Vi har søkt 10000 fra frivillighetsmidler i Bydel Gamle Oslo.
Fra Børre Austmann har vi mottatt følgende:
Jeg mener at
1. datoen bør fastsettes nå
2. At det nå må lages oppheng til alle oppganger – for opphenging rett etter 17. mai.
Alle borettslag bør få beskjed om å verve mannskap til festen og be dem:
a. Utnevne representanter til arbeidsutvalg
b. Folk rigge på selve dagen – telt border
c. Og til å rydde opp etterpå (ulike personer – mindre stress)
d. Folk til å lede de ulike aktiviteter
Lapper som henges opp i mai bør i tillegg dato og tid inneholde en oppfordring til at folk melder seg til innsats. Og ja jeg veit i hvor liten grad det hjelper – men det er som med Lotto; leverer du ikke kupongen vinnner du i alle fall ikke.
Jeg har reservert mitt utstyr til både 16. og 23. aug.
Vennlig hilsen
Børre


Vedtak: Vi har allerede vedtatt 23. august med forbehold om kollisjon med internasjonal torgdag. Vi har tidligere i dag mottatt mail om at Internasjonal torgdag er 30. august, altså blir sommerfesten 23.august. Vi tilslutter oss ellers alle forslag. Anna Marie lager oppheng, Vidar skriver til alle styrene. Vidar sier fra om dato. Øyvind kontakter Alnaparken ridesenter. Budsjett er som i fjor, bortsett fra at vi går ut fra 7000 mer pga. høyere søknadsbeløp til bydel. Oppheng kopieres og sendes ut i posten, der vi ikke har sikre kontaktpersoner i boligselskapene. Festkomite-møte legges til 3., 5., 10. eller 11. juni.
Vi bestiller Oslo Radioorkester til 23. august.

Sak 025/14: Biskop Jens Nilssøns gate 5
Det foreligger nå et brev til Plan- og bygningsetaten. Forslagsstiller fikk i utgangspunktet medhold i etaten om at punkthus var å foretrekke fremfor lamellbebyggelse, fordi det frigjør areal på bakkeplan. I utgangspunktet ønsket man å bygge to tårn på 14 og 12 etasjer. Etter møter med etaten ble dette redusert til 8 og 9 etasjer. Verdt å merke seg for naboer er at man også vil trekke bebyggelsen mot nord (nærmere Vålen) for å få sydvendte utearealer. Når etaten nå ønsker høydene redusert til 6 og 7 etasjer føler utbygger at «det vil være nødvendig å utvide bebyggelsens fotavtrykk for å opprettholde en forsvarlig utnyttelse». De ber derfor om et møte der etatsdirektøren er til stede.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 026/14: VPOR Bryn
Høringsutkast til Veiledende Plan for Offentlige Rom på Bryn er nå på høring (frist 10. juni).
«VPOR Bryn skal styrke Bryn som regionalt knutepunkt ved å legge til rette for nødvendig oppgradering av infrastruktur, gode gangforbindelser mellom de ulike transportmidlene, og tett bymessig bebyggelse med varierte offentlige rom. VPOR Bryn legger opp til å styre transformasjonsprosessen hvor dagens plasskrevende lager- og industribebyggelse gradvis erstattes av tett og bymessig bebyggelse med kontorer, handel og et betydelig innslag av boliger.
VPOR Bryn er utarbeidet som oppfølging av Rammeplan for knutepunktutvikling på Bryn (2007) som angir byggehøyder, utnyttelse og arealbruk (inkludert boliger) innen planområdet. Hensikten med VPOR Bryn er å angi hvilke offentlige rom og strukturer (inkludert torg, parker, gater, broer og gangveier) som er nødvendige for å oppnå Rammeplanens intensjon, at Bryn skal bli et attraktivt og mangfoldig byområde.»

Saken ligger på saksinnsyn, på http://tinyurl.com/2014VPORBryn (de fleste dokumentene på nr. 25).
Etterstad vel engasjerte seg uvanlig tidlig i denne saken, sammen med bl.a. Fagerlia og Bryn vel. Vi la frem en omfattende uttalelse 8. juli 2012, mens arbeidsgruppen som har utarbeidet planen startet i mai 2013. Bryn er tenkt å bli en del av Hovinbyen. I Hovinbyen inngår Ensjøbyen, men også mye større områder. Nordgrensen er Trondheimsveien fra Sinsenkrysset til forbi Bjerkebanen. Grensen i sør er … Etterstad. I VPOR Bryn ser man for seg Bryn som et bysentrum som ikke bare skal betjene de som bor på Bryn, men også de rene boligstrøkene i naboområdene Teisen, Skøyenåsen, Høyenhall og Etterstad.
Det er foreslått to nye overganger mellom Brynområdet og Etterstad.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 027/14: Brynsengfaret skole – mindre reguleringsendring.
I forhold til det som har vært ute på offentlig høring, ønsker man å dreie veien litt mot nord ved Etterstadsletta 7e og 7f, slik at det blir litt mellomrom mellom bygning og fortau.

Vedtak: Ut fra tegninger virker dette utelukkende postivt for de berørte, vi regner eventuelt med å høre fra Etterstadkroken 7 hvis det er noe. Saken tas til orientering.