Hva er «midlertidig»?

Midlertidig bruk av friområder

På papiret har friområder sterk beskyttelse. Det finnes rikspolitiske retningslinjer der det bl.a. står:
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Det høres jo betryggende ut?
Men la oss se på tre lokale saker på Etterstad. Etterstadsletta 2 og Etterstadsletta 56. (Jo, tre. Vi kommer tilbake til det.) De fleste av oss bor i nærheten av i hvert fall et av disse friområdene.

Etterstadsletta 2

Historien her begynner egentlig inne på selve Etterstadsletta. Som vi skrev om i 2003, ble det vedtatt at Etterstad Videregående skulle få bygge ut på friområdet.

Midlertidig bruk av friområder

Derfor fikk vi da i erstatning et nytt friområde som vi skrev om i
2004. Det var området mellom Etterstadsletta 4 og Operasjon Ved. Men vi fikk ikke nytt friområde da. Det ble vedtatt i bystyret i 2008 – altså noen år senere. Da fikk vi heller ikke nytt friområde. Bydelen hadde visstnok akseptert en frist på 5 år for å opparbeide området – noe Undervisningsbygg hadde plikt til å gjøre. I 2013 purret Etterstad vel, uten resultat. I 2017 fikk Ruter dispensasjon for å bruke området til regionbusser i 3 år. Det er ikke plass til at alle bussene kan stå på Helsfyrterminalen til det er på tide å kjøre i motsatt retning.

Midlertidig bruk av friområder

Etterstad vel protesterte selvfølgelig på dette, og anket til Fylkesmannen da det likevel ble vedtatt at bussene skulle stå der. Uten resultat. Nå i 2020 gjentok historien seg – delvis. Ruter søkte nå om forlengelse til desember 2024! Men denne gangen har velets protester blitt tatt til følge. (Eller kanskje Plan- og bygningsetaten ville avslått uansett).

Så nå blir det vel friområde? Vi får se. Ruter har klaget på vedtaket. Undervisningsbygg har også tenkt å okkupere denne tomten igjen – midlertidig– til brakker når de skal bygge ut skolen på nytt.

Friområdet på Sletta forsvant i 2005, og fremdeles er det bare midlertidige løsninger.

Etterstadsletta 56

I 2006 ble det søkt om dispensasjon for å oppføre en midlertidig barnehage her. Den skulle stå der til en ny permanent barnehage var bygget. I 2008 var den nye barnehagen ikke ferdig, så det ble søkt om tre år til. Etterstad vel protesterte ikke mot en forlengelse, men syntes tre år var for lenge. Vi ba også om at det måtte stilles betingelser om fremdrift. Plan- og bygningsetaten innvilget 2 år.

Midlertidig bruk av friområder
Etterstadjordet til venstre, «midlertidige» Etterstadsletta barnehage til høyre.

Men i 2010 hadde Byrådet i forbindelse med budsjettforberedelser besluttet at midlertidige barnehagelokaler ikke skulle avvikles før full behovsdekning var oppnådd. Allerede da begynte betydningen av «midlertidig» å glippe litt for kommunen. For hva hvis det er full barnehagedekning i kommunen sånn at man har en barnehage «for mye»? Da nedlegges jo hvilken som helst barnehage. Det skjer hele tiden. Uten at den behøver å være midlertidig.

Midlertidig bruk av friområder

Men Plan- og bygningsetaten måtte jo høre på Byrådet, og det ble gitt forlengelse helt til 2014. I 2014 ble det gitt en ny forlengelse – til 2017. Og som de fleste sikkert forstår: I 2017 enda en forlengelse til 2020. Nærmere bestemt 31. desember 2020.

Da det ikke kom noen ny søknad, regnet vi med at nå – endelig – var det slutt. Men nei. Det ser ut til at Omsorgsbygg bare hadde glemt at denne barnehagen er midlertidig. 2. november sendte datasysemet i Plan- og bygningsetaten ut en automatisk email der de minnet om at tiden snart er omme og at tomten måtte tilbakestilles slik den var. Et par uker kom det nabovarsel til de nærmeste eiendommene. Nå vil de søke til «ut barnehageåret 2023». Foreløpig er det eneste dokumentet som finnes på Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten protesten fra Etterstad vel.

Hvis de også for innvilget denne forlengelsen vil barn som ble født da den første søknaden ble sendt fylle 17 år før de har fått anledning til å bruke friområdet.

Etterstadsletta 2

Ja, vi sa jo at det var tre lokale saker. Etterstadsletta 2 er nemlig delt i to. Den ene delen har vi snakket om, omregulert til friområde i 2008. Den andre delen ble regulert til park i 1965. Året da Per Borten ble statsminister og folk gikk ut og danset Jenka – hvis de ikke var så redde for Granatmannen at de holdt seg hjemme.

Midlertidig bruk av friområder

Men Maskinistskolen (som senere ble del av Etterstad Videregående) sto også ferdig rundt denne tiden. Kommunen har alltid vært god til å følge med i tiden og tenke framover. I dag kreves det over 700 plasser til sykkel på skolen, men på 60-tallet forlangte kommunen 142 parkeringsplasser for bil, sånn at elevene skulle kunne komme seg på skolen. Løsning ble midlertidig parkering i den nye parken.

Og i 1989 ble det vedtatt at området midlertidig skulle brukes av Operasjon Ved, som til da hadde lånt et område på Jordal idrettsplass. Området på Jordal ble nemlig overtatt av OBOS for boligbygging. Etterstad vel og Etterstad Arbeiderpartigruppe protesterte, men det ble likevel gitt tillatelse til bruk i 3 år. Anlegget ble høytidelig åpnet av ordfører Albert Nordengen i januar 1990.

Midlertidig bruk av friområder

Men i vedtaket ble det slått fast at «Det må avgis tinglyst midlertidighetserklæring». Det ble også gjort.

I 1993 påpekte Plan- og bygningsetaten at de tre årene hadde gått. Det kom ny søknad, og det ble gitt midlertidig dispensasjon fram til 31. desember 1996.

Og deretter? Her skrev vi først at det ser ut til at saken rett og slett var glemt. Men dette er en gammel sak som er lagt ut på Saksinnsyn i ettertid. Da blir ikke dokmentene lagt ut et etter et som i nye saker. Etter vedtaket fra 1993 er et samledokument som bare heter «Andre dokumenter». Der finner vi etter bl.a. jubileumshefte for Operasjon Veds første 25 år (interesant lesning) og så dokumenter fra 1996 og 1999. I 1996 skriver Plan- og bygningsetaten «Tillatelse til å drive Operasjon Ved forlenges midlertidig. Midlertidigheten er ikke tidsbegrenset, men kan når som helst tas tilbake av bygningsmyndighetene».