Hullet på Etterstad

Aftenposten har lagt merke til at det er gravet et stort, dypt hull på Etterstad:

Det ligger jo en lang historie bak. Det er vel etter hvert mange på Etterstad som ikke har fått med seg alt som har skjedd på skolen. De sist innflyttede har kanskje ikke en gang sett skolen uten det store hullet.

Vi skrev først om dette i 2012.

Skolen begynte å utvide da. Etterstad vel protesterte, ikke mot utvidelsen, men at de skulle få bygge på friområdet. En annen viktig sak var at de ønsket å bygge igjen veien mellom Oslo Kokk- og Stuertskole og Oslo Maskinistskole.

Bystyret vedtok at det skulle bygges på friområdet, men gangveien skulle vi få beholde.

Det vi ikke visste var at det ble søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen i reguleringen. (På den tiden fantes det ikke noe saksinnsyn på nett, så dette kom som en overraskelse. Dermed forsvant gangveien.

>

Og ikke lenge etter var gravemaskinene i gang på friområdet:


Og under arbeidet forsynte de seg med mye mer for å ha god plass.

Men det skal jo være slik at ingen kan forsyne seg med friområder uten å fremskaffe nytt friområde.
Først var det snakk om å gi oss nytt friområde på tomta der Etterstadjordet barnehage ligger i dag.

Senere ble dette endret til en del av Etterstadsletta 2

Det tok kommunen noen år å finne ut av det, det nye friområdet ble ikke vedtatt av bystyret før i 2008. Men etter 13 år er det ennå ikke opparbeidet. Og situasjonen nå er at Undervisningsetaten ønsker å bruke «friområdet» til brakker under byggingen, mens Ruter ønsker å bygge blokker der for å finansiere et nytt bussanlegg. Mer om friområdene her ogher.

Så, i 2018 ble det klart at Undervisningsbygg ønsket år rive bygg E (verkstedet nærmest Etterstad Nord). I stedet for dette bygget skulle oppføres et bygg like høyt som dagens høyblokk på skolen.

De trodde først de kunne få til dette ved å søke dispensasjoner fra bl.a. avstand til nabo, høyde på bygg etc. siden området var regulert til skoleformål. Borettslaget Etterstad Nord protesterte imidlertid, og fikk hjelp fra Advokatene i OBOS. Beboere i de øverste etasjene har i dag utsikt over Vålerenga, sentrum og Oslofjorden. Med et så høyt nabobygg ville utsikten være begrenset til …. Etterstad Videregående.

Plan- og bygningsetaten påpekte da at selv om det ble gitt dispensasjon, var det betydelig risiko for at denne viille bli omgjort av Fylkesmannen når det kom klage. Dermed måtte en reguleringssak starte, og det tar mye mer tid. Entrepenør for riving og gravearbeider var allerede avtalt, så hullet ble en del av vårt nabolag.

Hadde Undervisningsbygg vært villig til å imøtekomme i hvert fall noen av naboenes innvendinger kunne man kanskje fått en avtale der dispensasjoner kunne vært gitt uten klager. Men Undervisningsbygg viste ingen vilje til det.

Etterstad vel har engasjert seg i saken på to områder: Støtte til Etterstad Nord i kravet om at utbyggingen må tilpasses nabolaget, og et krav om å få igjen gangforbindelsen.

Hvordan det går med høyder på bygget er ennå ikke helt bestemt. Plan- og bygningsetaten har i liten grad fulgt opp klager på høyde. Men på den annen side er de bekymret for at det blir for mange elever på for lite område. De skrev nylig at:
«Dersom antallet elever hadde blitt redusert, ville også reguleringsriskoen blitt redusert. Plan- og bygningsetaten minner om at det fortsatt er mulig at etaten vil fremme et alternativ med en redusert grad av utnyttelse enn det forslagsstiller legger opp til.»

Men når det gjelder gangforbindelsen har Plan- og bygningsetaten støttet vårt krav. Slik er det meningen det skal se ut etter ombygging:

Neste kamp vil stå om brakker og paviljonger. Undervisningsbygg ønsker å sette opp arbeidsbrakker på friområdet de skulle opparbeidet i 2008. Dessuten har de startet diskusjoner om midlertidige paviljonger fordi skolen ikke blir ferdig så raskt som planlagt. Vi kjenner til dette fra einnsyn, men foreløpig er det ikke sendt søknad til Plan- og bygningsetaten om dette.


(Illustrerende bilde fra en annen park)