Referat fra styremøte 1. november 2021

Til stede:Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Vidar Berget (Etterstad Nord), Paal Østby (Vålen), Johnny Gimmestad (Etterstad Øst), Inger Marie Selboe (Etterstad Sør), Peter Krefting (Stang) og Ole Peter Nordby under sak 54/21.

Sak 58/21: Etterstads historie

Ole Peter Nordby ønsker å skrive en bok om Etterstads historie. Han har ikke bakgrunn som historiker, men har skrevet om Saxofabrikken i Etterstadgata 6 i St. Hallvard 2-3/2020, og om Nygaard fabriker i St. Hallvard 3/2021. Det er forskjellige muligheter for å få utgitt en slik bok. Det beste er selvfølgelig å få et forlag til å kjøpe boken. Eventuelt er det flere firmaer som tilbyr trykking etc for egne utgivelser.

Vedtak: Styret er glad for at det kommer et nytt verk om Etterstad. Vi er i utgangspunktet positive til å støtte tiltaket, men kommer tilbake til dette hvis det ikke er noe forlag som er interessert.

Sak 59/21: Neste styremøte/julebord
Det er bestilt bord på Caroline 14. desember kl. 18.00. Det er bindende påmelding innen 7. desember.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 60/21: Etterstadsletta 56
Johnny Gimmestad har på vegne av sitt borettslag og Etterstad vel etterlyst behandling av saken, og reist spørsmålet om barnehagen drives ulovlig. Plan- og bygningsetaten sier at det ikke er ulovlig drift, så lenge søknad om dispensasjon ble sendt inn før forrige tillatelse gikk ut (to uker før), og søknaden er under behandling.
Det kan – siden vi her snakker om profesjonelle aktører med godt kjennskap til regelverket – se ut som om den sene søknaden ikke skyldes en forglemmelse, men heller en bevisst taktikk. Uansett har den sene søknaden så langt gitt 10 måneders ekstra drift av barnehagen.
Plan- og bygningsetaten har nå bedt Dyrø og Moen (Omsorgsbyggs arkitekter) om tilleggsopplysninger:

  1. Uttalelse fra Byrådsavdelingen om tilknytning til permanent prosjekt
  2. Uttalelse fra Bymiljøetaten om plassering av paviljonger i offentlig friområde
  3. Uttalelse fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten om plassering av paviljonger i offentlig friområde
  4. Reviderte dispensasjonssøknader iht. lovens krav
  5. Dere må oppgi hvor stort uteareal som er tilgjengelig for barna
  6. Dere må svare ut innkomne nabomerknader bedre, jf Sak 10 §12-2 bokstav b

(«Sak 10» er Byggesaksforskriften)
Det første punktet er interessant, fordi det i kommentarer til nabomerknader er to henvisninger til permanent prosjekt: «….stedet trenger en permanent barnehage, noe tiltakshaver planlegger etter demobilisering 2023.» og
Vi vurderer at et permanent tilbud i området etter 2023 vil være forankret i reguleringsplan der arealbruk sikres ved formål som også vil omfatte friarealer
.

Samme dag som nabokommentarene ble sendt inn, sendte også Dyrø og Moen inn en «tilleggsopplysning» i form av et brev der det sto
Til deres orientering er hos tiltakshaver mottatt brev fra Byrådsavdelingen (OVK) i forbindelse med nylig innsendt byggesak. Det informeres om at brevet er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven §15 2.ledd.

Da vi ba om merinnsyn fikk vi avslag – begrunnet med at Plan- og bygningsetaten ikke hadde mottatt det nevnte brevet – bare fått opplysning om at det fantes et brev. Det synes nå som om etaten i hvert fall har fått mer kunnskaper om innholdet.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 61/21: Etterstadsletta 48
Referat fra dialogmøte 2 foreligger nå. Status i planprosessen er gjengitt, der det forutsettes nye muligheter for medvirkning i år, og at «myndighetsfasen» (saksbehandling) stort set skal foregå i 2022, og at vedtaksfasen blir ca. 2023. Det er altså ennå langt fram.
Det er fastslått at Etterstadbroen fra omtrent hjørnet Etterstadsletta/Etterstadkroken til «Honningparken» i VPOR for Brynsområdet skal bygges som en del av prosjektet. («Honningparken» er i dag parkeringsplass for Østensjøveien 15).
Det arbeides nå med to planalternativer. I alternativ 2, hvor det også bygges på «Steinskulpturtomten» i Østensjøveien 5, er det tre næringsbygg. Det forutsettes en oppdeling der det bygges næringsbygg fra dagens innkjøring til Sporveisverkstedet mot nordvest, og boliger (over base) i resten av området mot Etterstadkroken.
I alternativ 1 er det bare to næringsbygg, men det foreslås da til gjengjeld at det ene skal bli 14 etasjer høyt.
Plan- og bygningsetaten har nå kommet til at utbygger kan se bort fra å vurdere langt lokk. Ønsket om dette var i utgangspunktet å redusere støy og barrierevirkninger, men etaten mener at disse problemene ikke fjernes, bare flyttes med langt lokk. Nedgraving av spor har i følge etaten vist seg for kostbart og urealistisk.
Et viktig spørsmål er selvfølgelig adkomst. Forslagsstiller antyder to adkomster fra Etterstadsletta og en fra Etterstadkroken. Den siste mener Plan- og bygningsetaten at ikke bør etableres.
Av alternative løsninger ser det ut til at det bare er Østensjøveien/Surstoffveien som nå vurderes. I følge forslagsstiller vil dette føre til at «det åpnes opp for muligheten for gjennomkjøring mellom Etterstadsletta og Østensjøveien, da det har vist seg vanskelig å lage et separat kjøresystem som ivaretar basens behov for arealer».

Vedtak: Det viktigste å prioritere må være tungtransporten. Vi vurdere å ta dette opp politisk, bl.a. i BU Gamle Oslo. Men det er viktig at de som er mest berørt styrer dette, og vi prøver å aktivere arbeidsgruppen (se 34/21).

Sak 62/21: 37-bussen.
Det er nå ikke holdeplass verken på Jernbanetorget eller Stortorget.

Vedtak: Vi må protestere mot dette, og be om gjenåpning av gammel rute forbi regjeringskvartalet. Det er absurd med sikkerhetstiltak som hindrer bussreiser forbi det som er en byggeplass.