Friområder stjeles

Vi skrev i fjor om misbruken av friområder. En av tingene vi tok opp var bruk av friområde på Etterstadsletta 2, som vi fikk i 2008 til erstatning for at Etterstad Videregående bygde ut på friområdet på Sletta.

Først var det leid ut til Gårdreform i mange år, og siden 2017 har det vært parkering for Ruters grønne busser.
.

Busser som venter på å kjøre tilbake til Viken

Plan- og bygningsetaten ga dispensasjon fra regulert formål i 2017. Etterstad vel anket den avgjørelsen til Fylkesmannen, men fikk ikke medhold. Men da de søkte igjen i 2020, kunne vi skrive at «Men denne gangen har velets protester blitt tatt til følge.»

Men siste ord var ikke sagt. Ruter anket til bystyrets byutviklingsutvalg. De har nå behandlet saken.

Denne smilende gjengen, bestående av Høyre, Arbeiderpartiet, MDG, Venstre og SV (samt «Chaudhrys gruppe») vedtok følgende:

Byutviklingsutvalget finner at vilkårene i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 for å innvilge dispensasjon fra gjeldende arealformål friområde (anlegg for lek) og arealformål park, i forbindelse med søknad om forlenget midlertidig dispensasjon frem til 31.12.2024 for oppstillingsplasser for buss og pauserom på eiendommen Etterstadsletta 2, er oppfylt.
Utvalget endrer Plan- og bygningsetatens avslag av 12.11.2020.
Klage fra tiltakshaver Ruter AS tas til følge.

Det eneste unntaket var Sofia Rana fra Rødt, som hadde følgende å si:

«Utvalgets mindretall, medlemmet fra R , bemerker at det i denne saken er gamle synder som av byrådet er foreslått forlenga. Det var i 2002, altså for nærmere tjue år sia, at det blei vedtatt reguleringsplan for utvidelse av Etterstad videregående skole. Bystyret vedtok samtidig at det skulle framskaffes erstatningsareal for tapt lekeplass. I 2008 blei det meste av arealet i den aktuelle saken derfor regulert til «friområde (anlegg for lek)». Dette er fortsatt ikke opparbeida, noe som grenser til det skandaløse. Dettee medlem støtter derfor i utgangspunktet Plan- og bygningstetatens vedtak om ikke å forlenge en dispensasjon som gjør det mulig å regulere busser på området.

Ettersom forrige dispensasjon gikk ut for nesten ett år sia, og ettersom det nødvendigvis vil ta noe tid å skaffe alternativt sted for bussregulering, er dette medlem likevel innstilt på å gi den omsøkte dispensasjonen, men bare for to år, altså ut 2022. Dette medlem forutsetter at forbud mot tomgangskjøring på reguleringsplassen håndheves strengt. Det vises til at det er store områder på Bryn, Hasle og Ensjø som ennå ikke er utbygd. Det vil være underlig om det ikke lar seg gjøre å skaffe midlertidig plass for bussene et av disse stedene.

Dette medlem forutsetter at byrådet nå sørger for at det regulerte friområdet snarest opparbeides og gjøres tilgjengelig for nabolaget. Det er ellers kjent at EBY har planer for å bruke området til et større bussreguleringsanlegg i kombinasjon med bolig, næring og/eller idrettsanlegg. Disse framtidsplanene må ikke brukes til å forsinke opparbeidelse av den allerede vedtatte lekeplassen ytterligere.»

Planene hun snakker om i siste avsnitt er de vi skrev om for et år siden . Og at alle de andre partiene stemmer for å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak tyder dessverre på at de også ønsker å godta Ruters planer om utbygging av Etterstadsletta 2.