Hva er en nabo?

Hvem har rett til nabovarsel?

Lov om planlegging og byggesak har et eget punkt om nabovarsel:

Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden.

Det er betryggende. Ingen kan begynne å sette opp bygninger uten at naboene får varsel og anledning til å komme med eventuelle innvendinger.

Men hva er en «nabo»? På Etterstad har vi sett eksempler på at f.eks. borettslaget Etterstad Vest for alle praktiske formål ikke er nabo med nesten noen som helst.

På tegningen er Etterstad Vest markert med blå bygninger. Først skulle Etterstad Videregående bygge ut for noen år siden (øverste røde sirkel) Nabovarsel ble sendt til alle naboer. Men se på tegningen. Etterstad Vest har gård- og bruksnummer 237/19.

Men mellom Etterstad Vest og skolen ligger 237/2 – altså friområdet. Dermed er det kommunen (som eier av friområdet) som er nabo til skolen, ikke Etterstad Vest.

Nylig kom oppstart av reguleringsarbeid for nybygg i Biskop Jens Nilssøns gate 5 (nedre rød sirkel), med nabovarsel til alle naboer. Men så går det en kraftlinje langs Biskop Jens Nilssøns gate. Der går det ikke an å bygge noe, så området under linjen er regulert som friområde. Dermed blir ikke Etterstad Vest nabo her heller.

Lovteksten er grei nok. Men det kan være grunn til å spørre om ikke noen burde se nærmere på definisjonen av «nabo».