Referat fra styremøte 10. mars 2015

Til stede: Knud Therkildsen, Odd Rune Andersstuen, Geir Haatveit, Liv-Kari Nylænd, Vidar Berget, Anna Maria Thams Wulfsberg, Øyvind Lunde Elgstøen.

Sak 09/15: Protokoll fra møte 27. januar 2015

Vedtak: Godkjent.

Sak 10/15: Friområde ved Etterstad I
For to år siden (6. februar 2013) skrev vi for første gang til Bydel Gamle Oslo og ba om at bydelen fulgte opp vedtaket fra 2008 om å regulere Etterstadsletta 2 til friareal.
( se http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Bys/2008/B/2008004583-149536.htm .)
I saksfremstillingen da bystyret vedtok omregulering til friareal sto det bl.a.:
«Opparbeidelsen av erstatningsarealet
samt risikovurdering med hensyn til forurenset grunn er kostnader som Undervisningsbygg Oslo KF må påta
seg. Det foreligger uttalelse fra Bydel Gamle Oslo (datert 19.12.2007) hvor det aksepteres at området
opparbeides innen 5 år.»

Siden har det ikke skjedd noe, og henvendelsen er ikke besvart. På to av de siste møtene i BU har representanter for vel og lekeplasskomite møtt. På første møte ble to saker tatt opp. Etterstadsletta 2 og et ønske om at en betydelig del av de midler bydelen har satt opp til oppgradering av parker brukes på Etterstad. På selve BU-møtet fremmet Høyre et forslag med følgende tekst:
«Det vises til henvendelse fra Etterstad Vel vedrørende opparbeidelse av grøntområde på eiendommen vis a vis Etterstad videregående skole. Bydelsdirektøren bes undersøke/utrede hvorfor grøntområdet ikke er blitt opparbeidet iht avtalen med Undervisningsbygg i forbindelse med utbyggingen av Etterstad skole. BU ber om at det settes en tidsfrist for når grøntanlegget skal være opparbeidet»
Forslaget ble vedtatt.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 11/15 Oppgradering av lekeplass
Vi har også fått tilbakespill mht oppgradering av lekeplass. Bydelen har utarbeidet planer for 10 forskjellige parkområder i bydelen, men har kommet til at Etterstad prioriteres nå. Lekeplassen fornyes med flere lekeapparater, men også apparater for mosjon for voksne. I tillegg kommer griller, etc. Det skal lages to sandvolleyball-baner ved Etterstad Videregående, benker fornyes utenfor nr. 11, og det settes opp basketkurv her. Utenfor Etterstadsletta 89 lages det utsiktsplass – benker med utsikt over fjorden.

Vedtak: Vi fastholder ønsket om å gå inn med midler fra Etterstad Vel, og ber om et møte med de ansvarlige i bydelen. Viktig å passe på at det må være kommunen som har vedlikeholdsansvar.

Sak 12/15 Etterstadgata 2-4 (Sotahjørnet)
Dette er en gammel sak. Fra vår gjennomgang av historiske avisartikler ser vi at det allerede i 1948 forgikk prosjektering av 24 leiligheter i Etterstadgata 2 (samtidig med planlegging av Etterstad Øst). Fra nyere referater ser vi at man på velmøte i august 2000 fastslo at utbyggingen da var skrinlagt. Siste reguleringssak ble startet i 2008. Vi hadde denne sist oppe i februar 2014, i forbindelse med at de siste dokumenter i saken het: «Varsel om avslutning av plansak» og «Avslutning av plansak». (Saken er så gammel at dokumentene ikke er tilgjengelig på saksinnsyn.)
Nå synes det klart at det endelig er slutt: OBOS’ brev av 10.02.2015 «Anmodning og utsettelse av saksavslutning» er besvart med «Saken er avsluttet».
OBOS har da fulgt opp med å søke om rivingstillatelse for Etterstadgata 2 og Etterstadgata 4. Byantikvaren fraråder dette sterkt, og Plan- og bygningsetaten fremmer forslag om midlertidig forbud mot tiltak til det foreligger en reguleringsplan som avklarer bevaringsspørsmålet.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 13/15: Hovinbyen
Anna Maria har deltatt på seminar om Hovinbyen, der organisasjoner fra hele området var invitert til medvirkning. Resultatene fra konkurransen foreligger nå. De fleste har berører ikke Etterstad i nevneverdig grad. Unntakene er et forslag om nye blokker langs Strømsveien fra Etterstad I til Helsfyr, og et forslag der Etterstadbekken gjenåpnes.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 14/15: Årsmøte i KUV (Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo
Årsmøte avholdes 17. mars.

Vedtak: Knud og Vidar går.

Sak 15/15: Landsmøte i VFO (Velenes fellesorganisasjon)
Landsmøte avholdes lørdag 14. mars.

Vedtak: Knud går

Sak 16/15: Arnljot Gellines vei 35
Det foreligger nå nye tegninger. Bygningen som skal ligge nærmest elva er nå nede i 4 etasjer (+ underetasje), og vil neppe påvirke turveien i nevneverdig grad.

Vedtak: Slik forslaget fremstår nå er dette først og fremst en velkommen oppgradering av området.