Referat fra styremøte 29. august 2023

Til stede:
Dag Langer Andersen (Etterstadsvingen), Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Mathias Kirkerød (Etterstad Vest), Vidar Berget (Etterstad Nord), Peter Krefting (Stang Terrasse), Johnny Gimmestad (Etterstad Øst), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Torild Olufsen (Etterstadkroken Vel /5e-f), Tom Nygaard (Etterstadsletta 46), Heidi Sønes (Vålen).

Sak 044/23: Sommerfesten
Det var spådd mye nedbør i helgen, med advarsler mot unødig ferdsel. Dette slo også til, regnværet sperret veier mange steder i Oslo, bl.a. er broen over Alna i Svartdalen nå sperret. Imidlertid var det brukbart vær under sommerfesten, og det kom etter forholdene mange mennesker – ca. halvparten av de som kom i fjor. Det meste gikk på skinner, men med samme deltakelse som i fjor ville nok en mangel på frivillige blitt merkbar.

Vedtak. Mathias fortsetter som «festgeneral», boligselskapene må bli flinkere til å sørge for frivillige..

Sak 045/23: Fartsgrenser
Det har vært jobbet med fartsgrenser på Etterstad i mer enn 30 år. I 2002 fikk vi skilt med 40 km/t rundt hele Etterstad. Tidligere var det bare skilt ved rundkjøringen, med det resultat at fartsgrensen begge veier ble opphevet ved Etterstadkroken. I 2021 fikk vi 30 km/t, men bare på en veldig kort strekning forbi Etterstadjordet barnehage. Fartsgrensen økes igjen forbi Etterstad Barnehage, og de to boligselskapene som verken har fortau eller fotgjengerovergang.

Vedtak: Vi ber bydelen om å ta opp dette, slik at vi kan få 30 km/t slik det er på Vålerenga.

Sak 046/23: 37-bussen
Etter 22. juli 2011 ble traséen til 37-bussen forbi regjeringskvartalet stengt. Først pga nødvendig opprydning, så (antagelig) for å vise handlekraft i ettertid på et tidspunkt da regjeringskvartalet var et anleggsområde. Nå skal Hammersborgtunnelen stenges i 3 år.

Vedtak: Vi ber om informasjon om hvilke planer som finnes for 37-bussen, og ber også Vålerenga vel om å ta opp saken.

Sak 047/23: Etterstad videregående.
Vi har regnet med at reguleringssaken her kommer til offentlig høring i nærmeste fremtid. Nå har imidlertid borettslaget Etterstad Nord mottatt et brev fra Eiendoms- og byutviklingsetaten. Dette er i forbindelse med at kommunen ønsket å overta deler av borettslagets tomt, bl.a. for å gjøre det mulig å kjøre brannbil på gangveien.
I brevet står det: Vi vil med dette informere om at skolesektoren i Oslo kommune nå har bedt EBY om å stanse forhandlingene om kjøp av ovennevnte areal. Begrunnelsen for dette er at det er besluttet å utrede et alternativ for den nye Etterstad videregående skole på eksisterende skoletomt, uten en utvidelse av skolens areal.»
Dette er i seg selv ikke veldig dramatisk. Kommunens behov for utvidelse av tomt er ikke stort, og borettslaget Etterstad Nord har pekt på alternative løsninger for brannbil. Men det står også:
EBY er videre orientert om at det ikke kan forventes å foreligge en politisk beslutning om hvilket alternativ som skal videreføres for den nye Etterstad videregående skole, før tidligst i januar 2024.
Det er vanskelig å tenke seg at en slik forsinkelse i arbeidet med denne reguleringssaken bare har med tomtekjøp å gjøre. Det er derfor mye som tyder på at det mellom nå og januar blir utarbeidet et helt nytt alternativ.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 047/23: Ensjø skole
Planer for ungdomsskole i Grenseveien 65/67 barneskole i Grenseveien 73,91 og 95 er nå kunngjort med uttalelsesfrist 11. september 2023. Begge under navnet «Ensjø skole». «Vår» skole vil fremdeles være Brynseng. Det har tidligere vært snakket om Grønvold park, der det var diskusjon om hvorvidt veien gjennom parken skal sperres for trafikk. Nå ser det ut til at alle, inkludert Bymiljøetaten er innstilt på sammenhengende park-skole uten kryssende trafikk. Av interesse for oss kan det også være at man nå går inn for flerbrukshall på begge skoler. Bydel Oslo har bedt om møte med UDE for å diskutere meråpent/flerbruk i samarbeid med Bydel Grünerløkka. Dette reduserer sjansen for flerbrukshall i Etterstadsletta 2.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 048/23: Medvirkningsmøte med Ruter – Etterstadsletta 2
Det ble avholdt et møte i velets møterom 21. juni, der Ruter presenterte arbeidet så langt. Det foregår fremdeles en dialog med Statens vegvesen om inn- og utkjøring. De er imidlertid negative til utkjøring direkte til rampe. Ruter er ikke opptatt av flerbrukshall, dette er spilt inn av andre i kommunen.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 049/23: Etterstadsletta 48
Rett før ferien sendte arkitektene inn planforslag til offentlig ettersyn. PBE vurderte det da som «nesten komplett», så det er neppe lenge til saken legges ut. Bydelsutvalget skal behandle saken på møte i september etter initiativ fra MDG, som da vil gå inn for kjøring via Østensjøveien.

Vedtak: Torill Astrup Svenning innkaller til møte i arbeidsgruppen.

Sak 050/23: Narkotika
I Etterstad Øst har de observert handel i sine uteområder. Det anbefales å føge med og melde fra, politiet følger opp.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 051/13: Geofencing
Etterstad Nord har tatt kontakt med selskapene som leier ut elsparkesykler, og har fått sitt område sperret for lovlig parkering av sykler. Dette etter at nærhet til Helsfyr T-bane (terminaleområdet er også sperret) førte til kaos under buss-for-bane.

Vedtak: Tatt til orientering.