Sykkelvei langs Etterstad

Kommunen jobber nå med planer om endring av veien langs Alna på Etterstad. I dag er det ca. 3 meters bredde og kombinert gang- og sykkelvei.

Det utredes to alternativer – det ene er rett og slett eksisterende vei utvidet til 5 meters bredde. Dette alternativet er imidlertid ikke illustrert, og det virker sannsynlig at konklusjonen blir et alternativ med sykkelvei og fortau, med 6.6 meters bredde.

Dette bør jo gi større trygghet for fotgjengere – hvis da ikke dette oppveies av enda større fart på syklene mot krysningspunkter.

Det er viktig å være klar over at fra et punkt mellom Stang Terrasse og Etterstadkroken fram til Biskop Jens Nilssøns gate er det allerede regulert 6,6. meter, selv om det ikke er opparbeidet.

Lenger opp vurderes det å flytte bro over Alna for å få en mindre brå sving. Det vil si at sykkelveien begynner å svinge ca. 100 meter lenger opp. Dette er imidlertids usikkert pga vern av naturen langs Alna. For tiden pågår det en utredning av konsekvensene for biologisk mangfold.

Du kan lese mer om dette på Oslo kommunes nettsider.