Referat fra møte 31. oktober 2023

Til stede:
Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Jon Olav Stensaker (Stang Terrasse), Johnny Gimmestad (Etterstad Øst), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Torild Olufsen (Etterstadkroken Vel /5e-f), Vidar Berget (Etterstad Nord)

Sak 059/23: Referat fra møtet 29. september 2023

Vedtak: Godkjent.

Sak 060/23: Etterstadsletta 48
Alle dokumenter til offentlig ettersyn er nå lagt ut på Saksinnsyn, selv om det ikke er kunngjort ennå. [Kunngjøring ble sendt ut 2. november, og høringsperioden er fra 6. november til 8. januar]. Plan- og bygningsetaten anbefaler i dag ingen av alternativene, men det ser ut til at dette er pga utnyttelsesgrad og felles planlegging på Bryn, ikke trafikk og adkomst. Trafikkanalysen fra 30. mai som vi har sett på tidligere er supplert med en konsekvensutredning. Forskjellige tema er markert med farge ettersom de regnes å ha stor, middels eller ubetydelig konsekvens – positiv eller negativ. Øking i trafikkmengde er satt som en middels negativ konsekvens. Økning i trafikk er beregnet til 70% av dagens trafikk. Fremkommelighet for buss er regnet som ubetydelig. Alle andre tema har middels eller stor positiv konsekvens.
Dette skyldes dels forhold inne på basen (bedre varelevering, renovasjon og oppstillingsplass for brannbil), dels at det vises til at reguleringsforslaget sikrer opparbeidelse av fortau på nordsiden av Etterstadsletta, og til at syklende og gående nå får nye veier gjennom det ferdig utbygde området. (Fortau skal klart opparbeides i gaten, da det står at smalere veibane reduserer fart på biler)
Et merkverdig dokument som heter «Kartlegging av boliger og tilbud med tilhørende sosiokulturelt bakteppe» sier at det er 1117 leiligheter på Etterstad. På kartet deres fremgår at Nygårdskollen og Vålen ikke regnes med. Men de har også utelatt Etterstad Nord, Nygård Terrasse, Stang Terrasse, Etterstadtoppen og halvparten av selskapene i Etterstadkroken. Borettslaget Etterstad Øst er oppført med 180 leiligheter i stedet for 108.

Vedtak: Arbeidsgruppa møtes onsdag 8. november (Torill sender ut innkalling). Vi må undersøke om ÅDT i trafikkanalysen er basert på 1117 leiligheter. Forøvrig bør vi tilskrive bydelsutvalget og takke for støtte i deres innspill, der de støttet både utkjøring via Østensjøveien og 30 km/t sone på hele Etterstad. Tall opplyst av Ruter for busser i Etterstadsletta 2 sendes også ut.

Sak 061/23: Buss 37
Statens vegvesen arrangerer et folkemøte i forbindelse med stenging av trafikk på Ring 1 i tre år fra kommende sommer.

Vedtak: Vi må delta for å se om løsningen som ble omtalt i Avisa Oslo i begynnelsen av oktober fremdeles er aktuell. Informasjon om møtet sendes ut med en gang, både til de som deltar på møtet og resten av listen.

Sak 062/23: Etterstadgata 6
Knud Therkildsen og Vidar Berget sitter inntil videre i et interimstyre sammen med Vålerena bydelshus, Vålerenga vel, FAU på Vålerenga, Brynseng og Jordal, og Vålerenga historielag.

Vedtak. Tatt til orientering.

Sak 063/23: Etterstadgata 10
Kirkens bymisjon inviterer til et åpen informasjonsmøte om prosjekt «NYE Vålerengahjemmet», onsdag 15. november kl. 18.00.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 064/23: Kommuneplanens arealdel
Denne er på høring til 22. desember 2023. Det ser ikke ut til at det forslås noen vesentlige endringer på Etterstad, bortsett fra at Sporveisverkstedet nå er inkludert i et «U2» område på Bryn. (U står for utbyggings-, vi er et K3-område, der K står for Konsolidering. Helsfyr og Brynseng er nå avmerket på kartet som aktuelle høyhusområder.

Vedtak: Det er omfattende dokumenter, og alle bør sette seg grundig inn i det som vil være grunnlag for all regulering i mange år fremover.

Sak 065/23: Utbygging på Bryn (Entra-området)
Her har man tatt konsekvensen av at området regnes som egnet for høyhus, og tegnet enda høyere bygninger.

Vedtak: Tatt til orientering.