Referat fra styremøte 29. oktober 2019

Til stede:Knud Therkildsen, Anniken C. Mentzoni,Vidar Berget, Johnny Gimmestad, Liv-Kari Nylænd, Kirsti Bergh, Geir Haatveit, Vidar Vang, Øyvind Elgstøen

Sak 60/19: Referat fra møte 27. august 2019

Vedtak: Godkjent.

Sak 61/19: Arnljot Gellines vei 27
Plan- og bygningsetaten har tidligere gitt rammetillatelse, men ble nødt til å trekke den tilbake etter at Advokatene i OBOS hadde sett på saken. Det er nå fattet et nytt vedtak, der man begynner med å se på tidligere vedtak. «Ved en inkurie tolket Plan- og bygningsetaten det til at kommuneplanens avvikssone for støy gjorde seg gjeldene for tiltaket på vedtakstidspunktet……Ved en inkurie tolket Plan- og bygningsetaten det til at høydebestemmelsen i kommuneplanen §11 gjorde seg gjeldende på vedtakstidspunktet…»
Men ender opp med å gi dispensasjoner fra: regulert formål, regulert høyde, regulert byggegrense, leilighetsfordeling parkering, krav til uteareal, krav til støy, avstand til nabogrense.
Det kan nesten virke som om etaten har strukket seg langt for å få det til å se ut som om tidligere feil egentlig ikke har spilt noen rolle.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 62/19: Scene i parken
Nabovarsel er godkjent av alle, men vi må regne med behandlingstid i Plan- og bygningsetaten.

Vedtak: Vi søker Sparebankstiftelsen DNB om utsatt frist for gjennomføring.

Sak 63/19: Etterstad videregående
Gjennom einnsyn.no har vi fått adgang til korrespondanse mellom Undervisningsbygg (UBF) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det femgår at UBF ønsker å overta deler av tomten til Etterstad Nord (et belte på ca. 4 meter), og at Bymiljøetaten skal overta deler av området utenfor dette.
Dette har ikke vært nevnt på noen av de møter som har vært avholdt mellom borettslaget og UBF.
I tillegg ønsker de å overta OBOS-garasjen, og et område ved døren mot friarealet. (Det siste området fremstår i dag som en del av skolen og er bygget på.)

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 64/19: Fordrøyning ved flom – Alna
Det er fremlagt et mulighetsstudie for hvordan man kan hindre flom i Lodalen ved oppdemning av Alna. På vårt område er det snakk om 30000 kubikkmeter i Svartdalen, og 41000 kubikkmeter i det som her kalles «Brynsparken» – altså Alna mellom jernbaneundergangen og Bryn. Dette er et nokså foreløpig dokument, konsekvenser for naturen og infrastruktur i området er foreløpig ikke utredet. Det er her ikke snakk om noen permanent eller varig oppdemming, men at det gjøres mulig å demme opp for en 200-års flom.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 65/19: Ensjø torg
Oslo kommune holder offisiell åpning av Ensjø torg torsdag 31. oktober mellom 13.00 og 14.00.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 66/19: Korttidsutleie
Fra 1. januar gjelder det nye regler for korttidsutleie i borettslag og sameier.
I borettslag kan man leie ut opptil 30 dager, i sameier settes grensen på 90 døgn, men kan endres til fra 60 til 120 ved vedtektsendringer. I dag er det 15 leiligheter på Etterstad som er til leie gjennom Airbnb. I noen av disse er det bare snakk om rom til leie. Ut fra bilder av leilighetene ser alle ut til å være leiligheter der eier som hovedregel bor selv.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 67/19: Støyskjerm mot Strømsveien
Denne begynner å gå i oppløsning. I forbindelse med klager på økt støy vil borettslaget Etterstad Nord ta opp dette med Statens vegvesen, med spørsmål om vedlikehold eller ny støyskjerm.

Vedtak: Støttes.

Sal 68/19: Sporveisverkstedet
Sporveisverkstedet har tidligere hatt tillatelse til å lage parkeringsplasser i grøntbeltet på forsiden, men ventet så lenge at tillatelsen ikke var gyldig, på et tidspunkt da nytt byråd ikke var like velvillig innstilt til nye parkeringsplasser i sentrum.
Derfor har de fremmet nytt forslag om parkering for el-biler. Plan- og bygningsetaten har imidlertid i mellomtiden funnet det de overså sist – en juridisk bindende bebyggelsesplan der grøntbeltet er tegnet inn.
Dette begynte som en gladnyhet, til Anniken kunne opplyse at de likevel hadde kommet og fjernet trærne etter mørkets frembrudd (samme dag som velmøtet ble avholdt).