Referat fra styremøte 31. januar 2023

Til stede:Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Vidar Berget (Etterstad Nord), Gunn Felldal (Etterstad Sør), Dag Andersen (Etterstadsvingen), Johnny Gimmestad (Etterstad Øst), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen),Torild Olufsen (Etterstadkroken vel), Geir Haatveit (Nygårdskollen), Peter Krefting (Stang)

Sak 01/23: Protokoll fra møte 29. november 2022

Vedtak: Godkjent.

Sak 02/23: Etterstadløkka – Etterstadsletta 56
Det er utarbeidet mulighetsstudie for opparbeidelse av Etterstadsletta 56 som friområde når barnehagen rives til sommeren. Denne ble mottatt dagen før styremøte. Den er basert på en grundig medvirkningsprosess, der 586 beboere deltok. I tillegg var det nabolagsverksted på Kroloftet, verksted med skolebarn fra Brynseng, møte med Rådet for personer med nedsatt funksjonsområde, intervjuer med ungdommer, og intervju med pedagogisk leder i Etterstadjordet barnehage.
Det kom inn mange forslag, og ikke overraskende avslørte undersøkelsen motstridende interesser.
Det har vært størst deltagelse i Etterstad Sør, Etterstadkroken, Stang og Etterstad Øst – altså naboene til Etterstadløkka.
Det er utarbeidet tre alternativer, med pris fra 18 til 10 millioner.
Det er foreslått en aktivitetssone for «rulleaktiviteter» i alternativ 1 (i betong) og i alternativ 2 (i asfalt). Denne er tatt helt ut i alternativ 3, de andre tiltakene er foreslått beholdt, men i billigere varianter. Alle alternativene har en ballbane, bålplass, fruktskog, belysning, piknikbord og benker og noe mulighet for lek.
Bymiljøetaten påpeker i en uttalelse at det billigste alternativet ved etablering også vil ha de laveste driftskostnadene.

Vedtak: Vi skriver et brev til bydelen basert på følgende punkter:
1) Ballbanen bør flyttes til midten av området, ikke legges helt inntil bebyggelse i Etterstad Øst.
2) Mulighet for urbant landbruk er positivt, men må administreres. Et forslag kan være å samarbeide med Parsellhagelaget om tilbud til de som står på venteliste. Forutsetter også mulighet for vann.
3) Lekeapparater bør være av en helt annen type enn de som allerede finnes på lekeplasser i nabolaget.
4) Belysning må velges slik at det lyser ned, samtidig som bebyggelse skjermes fra direkte lys. Det bør være tidsbegrensning på belysning på bane og eventuelt aktivitetssone, ikke på gangvei.
5) Det er viktig å tenke vedlikehold – betong vil således være bedre enn asfalt.
6) Det er store utbyggingsprosjekter på gang både på Bryn og på Sporveiens tomt. Begge steder er utearealer et knapphetsgode, og det er klart at mange av dem kommer til å benytte bl.a. Etterstadløkka (særlig de som bor i Etterstadsletta 18). Det bør være rom for utbyggingsavtaler som dekker deler av etableringen.

Sak 03/23: Fredrik Selmers vei 5
Alle i styret fikk invitasjon (på kort varsel) til et møte med arkitekt. Knud og Vidar var de eneste som kom. Det fremkom ingen vesentlig ny informasjon om utbyggingen utover det som har vært diskutert tidligere, og det var vel heller ingen følelse av at vi fikk påvirket i vesentlig grad.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 04/23: Etterstadsvingen og Sporveien
Som tidligere fortalt ønsket Sporveien å hogge ned de fleste av trærne og flytte gjerdet. Etter siste møte påpekte Toril at det faktisk står i forslag til reguleringsbestemmelser for Etterstadsletta 48 at disse trærne skal søkes bevart. På vegne av velet ble det sendt et brev om dette fra velet. Etterstadsvingen kontaktet advokat, som sa at ikke noe kunne gjøres før det forelå en avtale mellom Sporveien og borettslaget. I følge arkitekten som fremmet forslaget er «prosjektet satt på stopp» («inntil videre).

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 05/23: Vitamintorget
Kontrakten for butikken på Helsfyr går ut, og de får omtrent dobbelt leie. Det har vært en protestaksjon startet av beboere for Etterstad, og det ble sendt et brev der Etterstad vel påpeker at butikken er et unikt og viktig innslag i bomiljøet. Nettopp en slik bedrift man antagelig ønsker i Sporveiens eget utbyggingsprosjekt.
I følge opplysninger som fremkom på møtet har imidlertid innehaver allerede planlagt flytting til annet lokale.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 06/23: Gamle Oslo Forum
Det har vært et nytt møte i Gamle Oslo Forum. Det var tidligere snakk om en formell organisering og registrering i Brønnøysund, men det synes nå avklart at det blilr et uformelt forum der man blir enige om felles uttalelser. Først og fremst en mulighet til å støtte hverandre i viktige saker.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 07/23: Etterstad Videregående
Etter at Byantikvaren gikk mot et forslag der det meste av bebyggelsen kom i et høyere bygg nærmest rundkjøringen ser det nå ut til at kun ett alternativ legges fram til offentlig høring. Kokk- og stuertskolen og næringsbygget rives, og erstattes av nybygg. Det er satt av plass til ny dagligvareforretning der Coop er nå. Bygg E (mot Etterstad Nord) blir nokså likt de opprinnelige planene, men en etasje lavere. I alle papirer til Plan- og bygningsetaten påstås det at det «foregår dialog» om overtagelse av areal fra og med gangveien til skolen. Borettslaget har sagt seg villig til dialog, men ingen dialog har funnet sted. Det fremgår av reguleringssaken at Oslobygg ønsker å fjerne borettslagets trær hvis de overtar området, og erstatte dagens asfalterte gangvei med en 3,5 meter bred grusvei (for å gi adgang til brannoppstillingsplass ved skolens sør-østre hjørne.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 08/23: Styrerom

Vedtak: Ny ovner anskaffes, fortrinnsvis med muligheter til styring over wifi.