Referat fra styremøte 26. september

Til stede:
Dag Langer Andersen (Etterstadsvingen), Knud Therkildsen (Etterstad Vest), Vidar Berget (Etterstad Nord), Peter Krefting (Stang Terrasse), Johnny Gimmestad ( Etterstad Øst), Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Tom Nygaard (Etterstadsletta 46),Torill Astrup Svenning (Etterstadtoppen), Geir Haatveit (Nygårdskollen),

Sak 052/23: Etterstadsletta 48
Torill orienterte. Arbeidsgruppemøte ble avholdt tidligere samme dag. Situasjonen ble gjennomgått, særlig med vekt på trafikkproblemer. Nytt møte tirsdag 3. oktober vil se på konkrete uttalelser og hvordan fremme våre synspunkter. [Senere utsatt pga høstferie]

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 053/23: Sykkelvei Etterstad
Det jobbes med planer for gang- og sykkelvei fra Fagerlia til jernbanebro ved Biskop Jens Nilssøns gate 5. Denne vil bli 6 meter bred. Til planene hører også opparbeidelse av regulert turvei fra Etterstadkroken. På strekningen herfra er det allerede regulert 6 meter bred vei, selv om denne foreløpig ikke er opparbeidet slik.
Det foreslås også å endre kryssingen av Alna. En utredning legger frem 3 alternativer. Alternativ A og C innebærer at kommunen må erverve over 11000 kvadratmeter som i dag er regulert til nye byggetrinn i Alnafossen kontorpark. Kostnad er anslått til mellom 80 og 120 millioner kroner. Det virker derfor overveiende sannsynlig at alternativ B vil bli valgt. Dette alternativet har en bro som svinger av ca. 100 meter lenger opp i bakken enn dagens bro. Det utredes følger for naturen langs Alna.

Vedtak: En eventuell trapp langs grensen mot Etterstadkroken må sees i sammenheng med opparbeidelse av Etterstadløkka. Det må være skikkelig markering av krysningspunkter, slik som der turveien går ned til Alna.

Sak 054/23: Narkotikabruk i lekeparken
Johnny fremmet følgende forslag:
«Vi henstiller det nye bydelsutvalget i Gamle Oslo å utarbeide en handlingsplan for hvordan bydelen vil bekjempe bruk av narkotika på steder der særlig barn og unge ferdes. Vi sikter ikke minst til lekeparker, lekeplasser og grønne lunger – både på kommunal og annen tilgjengelig grunn. Av tiltak som kan være aktuelle er bedre belysning, vakthold, evt. kameraovervåking, tilretteleggelse av vegetasjon, etc. Kanskje bør man også søke etter å utveksle erfaringer og råd fra steder med tilsvarende problemer – mpt effektive tiltak.»

Vedtak: BU tilskrives. Vi kontakter FAU Brynseng for å invitere natteravner. Problemet tas opp i Gamle Oslo Forum.

Sak 055/23: Etterstad videregående
Som tidligere nevnt har kommunen droppet ønsket om kjøp av tomt fra Etterstad Nord (sak 047/23). Etterstad Nord har bedt om innsyn i dokumenter i håp om at de kan kaste lys over dette.
I et dokument står det at det nå må gjennomføres en ny KS1 (Kvalitetssikring av konseptvalg) av prosjektet. Det skal utredes et «0+alternativ». 0+ vil si gjenoppbygging av bygg E, samt rehabilitering av de øvrige skolebygninger. Årsaken til at KS1 dukker opp nå er fremdeles ukjent.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 056/23: Interimstyre til bydelshus, Etterstadgata 6
Det er foreslått at det etableres et interimstyre, med følgende deltakelse:
– Vålerenga bydelshus
– Vålerenga vel
– Etterstad vel
– Vålerenga historielag
– FAU Vålerenga
– FAU Brynseng
– FAU Jordal

Vedtak: Dette er en god ide, og vi deltar.

Sak 057/23: Lokale, Helsfyr T-bane
(Tidligere Vitamintorget). Dette lokalet bygges nå om. Ny leietaker blir Bake Me Up.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 058/23: Turvei Østensjøvannet
Det er etter Hans satt opp sperringer med advarsler om at broen er ustabil.

Vedtak: Vi må følge opp og eventuelt ta opp saken med kommunen hvis det tar urimelig lenge før turveien istandsettes.