Høring om sykkelvei langs Etterstadsletta

Vi har tidligere skrevet om kommunens planer om oppgradering av gang- og sykkelveien langs Etterstadsletta. Nå ønsker Bymiljøetaten innspill om øst-delen av utbyggingen (fra Stang Terrasse til Brynsengfaret, markert blå i kartet).

Kartutsnitt som viser gang- og sykkelveien mellom Biskop Jens Nilsøns gate og Brynsengfaret. Den er delt i to deler, med delingspunkt mellom Stang Terrasse og Etterstadkroken 5-7.

Alle som ønsker å gi innspill til rapporten «Sykkelvei over Etterstadsletta øst. Vurdering av alternative traseer» og valg av alternativ for Etterstadsletta øst kan sende det til Bymiljøetaten innen 22. mars 2024.

Alle innspill vil bli gjennomgått og vurdert før Bymiljøetaten tar den endelige beslutningen om hvilket alternativ det skal jobbes videre med. Innspill merkes med «saksnummer 23/12066» og sendes på e-post til: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Mer informasjon fins på kommunens prosjektside.